ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 


การทำบัตรใหม่ และต่ออายุ MD Card

       


          1. กรณีทำบัตรครั้งแรกของแพทย์ที่มีต้นสังกัด
            1.1 หนังสือรับรอง : ให้มีหนังสือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดี/หัวหน้าภาควิชา
            เพื่อรับรองว่าแพทย์ที่ประสงค์จะทำบัตร MDCARD ปฏิบัติงานในต้นสังกัดนั้นๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องในตัวบุคคล กรณีแพทย์ที่มีต้นสังกัดเดียวกันต้องการทำบัตร MDCARD พร้อมกันหลายคน สามารถใช้หนังสือรับรองฉบับเดียวกันโดยระบุชื่อแนบท้าย
            1.2 แบบฟอร์มการขอมีบัตร : ให้แพทย์กรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่แพทยสภากำหนด โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
            1.3 ค่าธรรมเนียม :ให้แพทย์โอนเงินจำนวน 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อชำระเป็นค่าบัตร MDCARD 200 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 50 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2-01174-4
             1.4 เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอทำบัตร:กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้
                 1.4.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
                 1.4.2 สำเนาบัตรประชาชน
                 1.4.3 เอกสารการโอนเงินตาม ข้อ 1.3
                 1.4.4 แบบฟอร์มการขอมีบัตรตามข้อ 1.2
                 1.4.5 หนังสือรับรองตามข้อ 1.1
             1.5 จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ :
                 งาน MDCARD สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
                 อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
             1.6 การส่งบัตร MD CARD :แพทย์จะได้รับบัตรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังนั้น โปรดแจ้งที่อยู่ที่ชัดเจน และมีผู้รับ เพื่อป้องกันการสูญหาย เมื่อได้รับบัตร MDCARD โปรดตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรให้ถูกต้อง กรณีมีปัญหาโปรดแจ้งกลับภายใน 30 วัน
          2. กรณีทำบัตรครั้งแรกของแพทย์ที่ทำงานอิสระ
                   2.1 แพทย์ทีทำงานอิสระ ( ไม่มีต้นสังกัด เช่น คลินิกส่วนตัว) ให้มาแสดงตนเพื่อทำบัตร MDCARD
                      ด้วยตนเองที่แพทยสภา พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
                   2.2 แพทย์สามารถทำบัตร MDCARD ได้ที่หน่วย Mobile service ที่แพทยสภาออกให้บริการ โปรดเตรียม
                      สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป

          3. กรณีต่ออายุบัตรMDCARD
                   3.1 ถ่ายสำเนาบัตร MDCARD ที่ถืออยู่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่งมาพร้อมเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องมี
                      หนังสือรับรอง
                   3.2 ดำเนินการตามข้อ 1.2 – 1.6
                   3.3 เมื่อได้รับบัตรใหม่ โปรดทำลายบัตรเก่าด้วยการเจาะรู ตัดหรือย่อยทำลาย เพื่อป้องกันข้อมูลของแพทย์
          4. กรณีบัตรMDCARD สูญหาย
                   4.1 แจ้งยกเลิกได้ที่ 02-5901887,091-1930906 ในเวลาราชการ
                   4.2 หากต้องการทำบัตรใหม่ให้ดำเนินการเหมือนกรณีที่ (1) หรือ (2) ทำบัตรครั้งแรก

 

  


 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต