โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567...

: 09 พ.ค. 67     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่  8/2567

เรื่อง ผลการจับฉลากคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง

สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

.................

...................................

ประกาศแพทยสภา ที่ 1/2567

เรื่อง โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

https://tmc.or.th/Media/media-2024-01-30-10-41-56.pdf

..............................

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 6/2567
เรื่อง ผลการจับฉลากคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ พ.ศ. 2567
รอบที่ 1

................................................

ประกาศแพทยสภา ที่ 30/2567
เรื่อง โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง
สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2567
รอบที่ 2

..............

.........................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทยสภาจะเปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโครงการฯ รอบที่ 2

ตามประกาศแพทยสภาที่ 1/2567 เรื่องโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้าปฏิบัติงานยังไม่เต็มศักยภาพ  
ดังนั้นแพทยสภาจะเปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโครงการดังกล่าวรอบที่ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2567  
จับฉลากคัดเลือกวันที่ 26 เมษายน 2567 

โดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

......................................

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์

ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

(รอบแรก)

เริ่มรับสมัคร      วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2567

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ   รับจำนวน  8 ตำแหน่ง
  2. โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับจำนวน  20 ตำแหน่ง
  3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   รับจำนวน  20 ตำแหน่ง
  4. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    รับจำนวน  12 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย
  2. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนในประเทศไทย หรือสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรอง
  3. สอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ทั้ง 3 ขั้นตอน โดยมีหนังสือรับรองจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศรว. และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2567

  1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  

https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/1142

 

 

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต