โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567...

: 09 ม.ค. 67     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา ที่ 1/2567

เรื่อง โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

https://tmc.or.th/Media/media-2024-01-30-10-41-56.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์

ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

เริ่มรับสมัคร      วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2567

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ   รับจำนวน  8 ตำแหน่ง
  2. โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับจำนวน  20 ตำแหน่ง
  3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   รับจำนวน  20 ตำแหน่ง
  4. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    รับจำนวน  12 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย
  2. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนในประเทศไทย หรือสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรอง
  3. สอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ทั้ง 3 ขั้นตอน โดยมีหนังสือรับรองจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศรว. และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2567

  1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  

https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/1142

 

 

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต