แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา

: 01 พ.ย 61     : แพทยสภา


แพทยสภา ถือฤกษ์ดี จัดงานวันสถาปนาแพทยสภา ครบ 50 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2561 จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ทีเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่แพทย์ดีเด่น แพทยสภา ซึ่งสมาชิกแพทยสภามีทั้งหมด 5 หมื่นกว่าคน มีผู้รับรางวัลทั้งหมด 3 ท่าน และแพทย์ต้นแบบ คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างโดดเด่นซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 ท่าน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ห้องสยามกฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอย ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

กลุ่มผู้บริหาร  นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ (แพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ)

กลุ่มอาจารย์แพทย์  รศ.แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ (แพทย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

แพทย์ดีเด่นแพทยสภานั้น คณะกรรมการแพทยสภาจะมีการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา เป็นประจำทุกๆ ๒ ปี เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการทำงานของแพทย์ที่ปฏิบัติดีเด่น ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ซึ่งมี ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสรรหาแพทย์ดีเด่นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชวิทยาลัย และสมาคมชมรมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ ประมาณ ๑,๑๒๐ แห่ง ในจำนวนนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งกลุ่มรายชื่อบุคคลที่เสนอแพทย์ดีเด่นมายังแพทยสภา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร โรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ โรงเรียนแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คณะอนุกรรมการฯ จะเดินทางไปสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือก โดยแพทย์ดีเด่นแพทยสภาประจำปี 2561 ได้รับคัดเลือกนั้น มีจุดเด่นด้านการครองตน ครองคน และครองงาน

อ่านประวัติแพทย์ดีเด่นได้ที่: คลิก


และในวันเดียวกัน 10.30 น.ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่เลขาที่ปรึกษาแพทยสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ แพทย์ต้นแบบแพทยสภา ในโอกาสครอบรอบ 50 ปีแพทยสภา คณะกรรมการแพทยสภา ได้เสนอให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบ (Outstanding Achievement Doctor) ให้แก่แพทย์ที่ทำดีมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้รางวัลและชมเชยแก่แพทย์ท่านนั้นขณะที่แพทย์ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ แพทย์ที่ได้รับการสรรหา ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมของแพทยสภา เคยประกอบ วิชาชีพเวชกรรมด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๓ ปีและมีความสามารถในเชิงวิชาการ บริหาร วิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมหรือมีความกล้าหาญเสียสละความสุขของตนให้ผู้อื่น โดยมีความโดดเด่นในด้านนั้น ๆเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่แพทย์ในการทำงานให้มีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์และประชาชนทั่วไป แพทย์ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องไม่เป็นกรรมการแพทยสภาหรือคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาและต้องไม่เคยรับรางวัลใด ๆ ชองแพทยสภามาก่อน

คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแพทย์ต้นแบบ จากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม 2๕๖๑ มีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา จำนวน ๒๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
 4. นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์
 6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์
 7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชวลิต อ่องจริต
 8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน
 9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
 10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
 11. พลเรือตรี นายแพทย์ปิโยรส ปรียานนท์
 12. พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
 14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
 15. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์
 16. พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน
 17. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
 18. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
 19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
 20. นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์
 21. พลตรี นายแพทย์สยม น้ำฟ้า
 22. นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์
 23. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
 24. นายแพทย์สุนทร อันตรเสน
 25. แพทย์หญิงอมรา มลิลา

นับเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาเป็นอย่างยิ่ง สมาชิกแพทยสภาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่นแพทยสภาและ และต้นแบบนี้เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง กอรปซึ่งในวาระ นี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษที่แพทยสภามีอายุครบ 50 ปี จึงเป็นกิจกรรมที่แพทยสภาภูมิใจ และถือเป็นนโยบายที่จะให้คนดีคนเก่งได้รับการบันทึกและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ


ภาพกิจกรรมแพทย์ดีเด่น
ภาพกิจกรรมแพทย์ต้นแบบ