ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 673

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 17 ม.ค. 65 แพทยสภาเปิดลงทะเบียนให้สมาชิกแพทยสภา รับวัคซีน Pfizer (เข็ม 3 หรือ เข็ม 4)ได้ทาง MD eService ตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค.65 (เวลา 17.00 น.)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 ม.ค. 65 ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) เข้าหารือแพทยสภา เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 10 ม.ค. 65 แพทยสภา จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แพทยสภา พ.ศ. 2565 –2568  ครั้งที่ 1/2564
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 05 ม.ค. 65 สารจากนายกแพทยสภา
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 14 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 28 พ.ย 64 แพทยสภา แพทยสมาคมฯ และ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันแพทย์ไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 64 แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 25 พ.ย 64 แพทยสภาขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรม "วันแพทย์" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 พ.ย 64 ประชุมเตรียมงาน "วันแพทย์" ทาง สถานีโทรทัศน์​NBT โดย แพทยสมาคม แพทยสภา และ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานขึ้น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 พ.ย 64 พิธีมอบรางวัล กุมารแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 พ.ย 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฏหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 08 พ.ย 64 ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ครั้งที่ 2 /2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 12 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 11 ต.ค. 64 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยื่นหนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ต.ค. 64 ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ต.ค. 64 แพทยสภาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา
 23 ก.ย. 64 รพ.อุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 23 ก.ย. 64 แพทยสภาร่วมกับสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 31 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 26 ส.ค. 64 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care"
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แสดงหน้า 3 ของ 34