ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 544

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 26 มิ.ย. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบใบรับรองแพทย์ ในการรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย
 26 มิ.ย. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม
 25 มิ.ย. 63 ประกาศแพทยสภา ที่ 50/2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 24 มิ.ย. 63 แพทยสภาร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ข้อมูลด้านจีโนมิกส์ (Genomics)
 12 มิ.ย. 63 แพทยสภาต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแพทยสภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 6/2563
 11 มิ.ย. 63 แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเตรียมอนุมัติ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในหลายสาขา ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 10 มิ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์
 10 มิ.ย. 63 แจ้งเตือนปัญหาคุณภาพยาของบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 09 มิ.ย. 63 แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่ง
 09 มิ.ย. 63 แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศ.นพ.อมร นนทสุต อดีตนายกแพทยสภา
 02 มิ.ย. 63 สรุปการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 01 มิ.ย. 63 ประกาศ แจ้งเตือนเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพยาที่มีการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ ผลิตภัณฑ์ยา ZENALB 20 เลขทะเบียน 1C 29351 (B) รุ่นการผลิต 19269B
 01 มิ.ย. 63 ประกาศ แจ้งเตือนเฝ้าระวังและระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ยา NEURONOX เลขทะเบียน 1C 560 (BF)
 01 มิ.ย. 63 การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 สามารถทำได้ 2 วิธี ท่านสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 28 พ.ค. 63 ประกาศ เพิ่มจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 2
 27 พ.ค. 63 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกขั้นตอน
 27 พ.ค. 63 ประกาศศูนย์ประเมินฯ 12/2563 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 27 พ.ค. 63 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 22 พ.ค. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 22 พ.ค. 63 แพทยสภาย้ายสำนักงาน ไปที่ ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพซอยสาธารณสุข 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป The Medical Council of Thailand is moving to the new office building (Fl.11, 12). Location: Soi Public Health 8th. (Within the area of The Ministry of Public health) On June 1st 2020.

แสดงหน้า 3 ของ 28