ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 441

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 21 ธ.ค. 61 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
 21 ธ.ค. 61 คณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong University, P.R.China เข้าพบแพทยสภา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
 18 ธ.ค. 61 สวัสดีปีใหม่ 2562
 14 ธ.ค. 61 นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุข
 07 ธ.ค. 61 ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ.๒๕๖๑
 07 ธ.ค. 61 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์จากโรงพยาบาลรัฐถึงผู้ป่วยกับมาตรฐานวิชาชีพ" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น ๑๔ อาคารสภาวิชาชีพ
 06 ธ.ค. 61 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้จัดส่งเอกสาร และบัตรเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562–2564 ไปให้ท่านตามที่อยู่ในฐานข้อมูลแพทยสภา หากท่านยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สามารถแจ้งความจำนงขอใบแทน โดยดำเนินการ ดังนี
 04 ธ.ค. 61 โครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย
 04 ธ.ค. 61 การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 27 พ.ย 61 แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันสถาปณากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
 23 พ.ย 61 นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ผู้แทนแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในกรณีที่มีการกล่าวหาสูตินรีแพทย์ ที่จังหวัดนครสวรรค์
 22 พ.ย 61 กำหนดการ งานหมอชวนวิ่ง 25 พ.ย. 2561
 20 พ.ย 61 รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ได้รับเชิญ จาก Shanghai Jiao Tong University ในฐานะ ผู้แทนจากแพทยสภา กล่าว Greeting Speech ใน Opening Remark
 13 พ.ย 61 แพทยสภาได้จัดการสัมมนาเรื่องพยานการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
 12 พ.ย 61 " แพทย์ซี่งติดต่อไม่ได้ทางไปรษณีย์ตามฐานข้อมูลของแพทยสภา " แพทยสภา ขอความร่วมมือจากเพื่อนแพทย์
 07 พ.ย 61 ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และ รศ. แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ หนึ่ง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมวิชาชีพแพทย์ ของ ASEAN ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์
 06 พ.ย 61 ประกาศสำนักงานเลขธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ)
 01 พ.ย 61 ภาพกิจกรรม ประกาศผลรางวัลรักนะจึงบอก
 01 พ.ย 61 แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา
 12 ต.ค. 61 มติคณะกรรมการแพทยสภา กรณีสมาชิกแพทยสภาเข้าชื่อเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแบบออนไลน์

แสดงหน้า 3 ของ 23