ระเบียบ / ประกาศต่างๆ


ประกาศแพทยสภา

(ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ)
 ประกาศแพทยสภาที่ 12/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินกการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต NEW
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 )
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๗/๒๕๕๒ เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญต่างๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรมและการติดตามกำกับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๒
 รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง (มีอายุการรับรอง ๕ ปี)
 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาขีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๑๒๕/๒๕๕๐ เรื่อง เกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย/ราชวิทยาลัยวิชาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

(ฝ่ายจริยธรรม)
 ประกาศการอนุมัติของที่ปรึกษาหรือผู้เชียวชาญฯ
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๕๐/๒๕๔๙ เรื่อง คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา (ฉบับล่าสุด)
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๔๕ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (ฉบับที่ ๒)
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๙/๒๕๔๒ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๔๐ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๓๑ เรื่อง การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส (Contact Lens)
(ฝ่ายทะเบียน)
 ประกาศแพทยสภา ที่ 1 /2554 เรื่อง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ NEW

ระเบียบแพทยสภา

 ระเบียบแพทยสภา เรื่อง การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาล(ฉบับล่าสุด)
 ระเบียบแพทยสภา ว่าด้วยการติดประกาศชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๔

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US