การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2565

: 30 มิ.ย. 65     : แพทยสภา


การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2565

*คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

๑.ข้อบังคับแพทยสภา PDF

๒.ประกาศฯ ๓๖-๒๕๖๕ PDF

๓.๑.คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ WORD

๓.๑.คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ PDF

๓.๒.คู่มือการทำงานสำหรับอาจารย์-แพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับใหม่) PDF

๔.สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ PDF

๕.สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.๒๕๖๕ WORD

๖.จดหมายแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข PDF

๗.จดหมายแจ้งรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข PDF

๘.จดหมายแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด PDF

๙.จดหมายแจ้งหน่วยงานสังกัดอื่น PDF

๑๐.จดหมายแจ้งรพ.สังกัดหน่วยงานอื่น PDF

๑๑.Assessment for แพทย์เพิ่มพูนทักษะ PDF

๑๑.VDO workplace based assessment

๑๑.การประเมินการปฏิบัติงาน PDF

๑๒.ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการประเมิน WORD

๑๒.ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการประเมิน PDF

๑๓.สื่อหัตถการ PDF