การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564

: 19 พ.ค. 64     : แพทยสภา


  1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑
  2. ประกาศแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๔(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
  3. คู่มือการดาเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจาปี พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
  4. สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และจำนวนแพทย์ที่อนุมัติ ปี 2564 ของหน่วยงำนทุกสังกัดที่ได้รับจัดสรรแพทย์

Attachment


: ๑-ข้อบังคับแพทยสภา-ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจาร

: ๒-ประกาศแพทยสภา-๑๗-๒๕๖๔-เรื่อง-หลักเกณฑ์ของ

: ๓-คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูน

: ๔-รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็น

: ๑-จดหมายแจ้งปลัดฯ-สธ-

: ๒-จดหมายแจ้งรพ-สังกัด-สธ-

: ๓-จดหมายแจ้งนพ--สสจ-

: ๔-จดหมายแจ้งทุกหน่วยงาน

: ๕-แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์ฯ-ปี-๒๕๖๔

: ๖-จดหมายแจ้งรพ-นอกสังกัด-สธ-

: 1-Assessment-for-Intern

: 2-EPA--ER

: 3-EPA--Family-medicine

: 4-EPA--Med

: 5-EPA--Ped

: 6-EPA--OB-GYN

: 7-EPA--Ortho

: 8-EPA--Surgery

: 9-ตัวอย่างการประเมินแบบใหม่-และเก่า

: 10-แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน

: 11-โครงการนำร่องแพทย์เพิ่มพูนทักษะ-ผ่านการอบรม

: 12-EPA--ER

: 13-DOP2-intubation

: 14-DOP3-POCUS

: 15-DOP4-CPR-leader

: 16-สื่อการเรียนรู้หัตถการ