การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564

: 19 พ.ค. 64     : แพทยสภา


  1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑
  2. ประกาศแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๔(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
  3. คู่มือการดาเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจาปี พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
  4. สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และจำนวนแพทย์ที่อนุมัติ ปี 2564 ของหน่วยงำนทุกสังกัดที่ได้รับจัดสรรแพทย์Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต