ความเป็นมา

แพทยสภาได้มีนโยบายสนับสนุนเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแพทย์และเป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตน แพทยสภาและคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ จึงมีมติให้สนับสนุนโล่เกียรติคุณ สถาบันละ 2 โล่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน


เกณฑ์สำหรับอาจารย์แพทย์

 1. เป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา และยังมีชีวิตอยู่
 2. เป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณนี้จากแพทยสภา
 3. ต้องปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์แพทย์ประจำปฏิบัติงานเต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีในโรงเรียนแพทย์หรือศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 4. เป็นบุคคลที่ประพฤติตน ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และหรือมีผลงานดีเด่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีหลักฐานที่เห็นได้โดยประจักษ์ หรือแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม และความโดดเด่นของผลงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบันเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์
 5. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกร้องเรียนในประเด็นทางจริยธรรมต่อแพทยสภา
 6. ไม่เคยถูกแพทยสภาลงโทษทางจริยธรรม
 7. ไม่เคยถูกพิพากษาตัดสินแล้วว่ามีความผิดทางกฎหมายยกเว้นความผิดโดยประมาท

เกณฑ์สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์

 1. เป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาในสถาบันตั้งแต่ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. เป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณนี้จากแพทยสภา
 3. เป็นผู้ปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย ของแพทยสภาปี พ.ศ. 2555
 4. เป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และหรือ มีผลงานดีเด่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีหลักฐานที่เห็นได้โดยประจักษ์ แสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม และความโดดเด่นของผลงาน
 5. เป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย