รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ สถาบัน อาจารย์แพทย์ นิสิต/นักศึกษา

1

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

นายชวินธร หอมทรัพย์

2

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิทย์ กิติดำรงสุข

นางสาวกัญญณัช อารักษ์วิชานันท์

3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

นายภีมพศ สินสกลวัฒน์

4

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิงแพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

นายอโณเชาว์ ตั้งธรรมนิยม

5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์

6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์

นายตะวัน หลิมอมรรัตน์

7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

นักเรียนแพทย์ทหารธนภัทธ อนันต์ธนวัฒน์

8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพทย์หญิงศันสนีย์ นิซู

นิสิตแพทย์กรภัทร เถาทอง

9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์

นางสาวฟ้าใส โรจนภาพงศ์

10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสสรา วณิชกุลบดี

นางสาวชนกานต์ อรรคศรี

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์ วรรภิระ

นิสิตแพย์สมศักดิ์ บิลหมัด

12

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายแพทย์จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ

นางสาวสมิตา ศรีสังข์สุข

13

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายแพทย์ธนภณ งามมณี

นางสาวแพรวโพยม รวยลาภ

14

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต

นายภาณุพงศ์ ผิวผ่อง

15

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์หญิงสกุลรัตน์ ศรีโรจน์

นางสาวชุติกานต์ แสงทอง

16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์

นางสาวสมิตา วีระโยธิน

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-ขอไม่ส่ง -

นายสิรกฤษณฎิ์ มิตรกระจ่าง

18

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์หญิงฐิติรัตน์ พัฒนไทยานนท์

นายนรนนท์ แก้วขาว

19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์

นายพิสุทธิ์ สารมะโน

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล

นายกรรณ ด่านวิบูลย์

21

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แพทย์หญิงอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ

นายกิตติวัฒน์ วัฒนะกิจ