อาจารย์ ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2558

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงมยุรี หอมสนิท
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร สู่ประเสริฐ
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์
 5. รองศาสตราจารย์ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
 6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ฉายากุล
 7. พลโท รองศาสตราจารย์วิโรจน์ อารีย์กุล
 8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมลักษณ์ จึงสมาน
 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรชัย จึงธีรพานิช
 10. แพทย์หญิงสาวินี รัชชานนท์
 11. แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
 12. นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
 13. นายแพทย์บัณฑิต ธนบุญสมบัติ
 14. แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี
 15. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
 17. นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย
 18. แพทย์หญิงวรรณี ลิ่มปิติกุล
 19. นาวาอากาศเอกหญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา
 20. นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์
 21. นายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ

นิสิต-นักศึกษา ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2558

 1. นางสาวปิ่ณพลอย ศรีอภิรมย์
 2. นายปรัชญ์ อุทาโย
 3. นายณัฐภัทร ศิริอังกุล
 4. นายธนภัทร ศรีสุวัฒน์
 5. นักศึกษาแพทย์ ธนชิต ไกรกีรติ
 6. นายอาวินท์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
 7. นักศึกษาแพทย์ ธนัชกัญ คำภานนท์
 8. นิสิตแพทย์ศุภกร หวังทรัพย์ทวี
 9. นายพีรภาส จิราธิยุต
 10. นายพิภู ถาวรชีวิน
 11. นายเจตวรงค์ ธนกิจจารุ
 12. นักศึกษาแพทย์ วัชรากร เลิศด้วยลาภ
 13. นางสาวจิราพร ภูดอนตอง
 14. นายวรวัฒน์ แสนจันทร์
 15. นางสาวธนพร ธีรเศรษฐ์ธำรง
 16. นางสาวทิพย์ปฎา คงพูล
 17. นายอับดุลญับบาร์ กริยา
 18. นายสิทธิณพ ฐิติโชติรัตนา
 19. นายไตรภพ ทองงามดี
 20. นายณัฐภัทร วรรักษา
 21. นายเอกวิทย์ ก่อแก้ว