รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ สถาบัน อาจารย์แพทย์ นิสิต/นักศึกษา

1

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์เอกรินทร์ ภูมิเชฐ

นายคณิน ดาษถนิม

2

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกฤษณา พิรเวช

นายณัฐนันท์ ทิรานนท์

3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช

นายธนภูมิ อุทัยธรรมกุล

4

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นพพร อภิวัฒนากุล

นางสาวปาจรีย์ ณ ลำปาง

5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชิงชิง ฟูเจริญ

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์

6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายแพทย์กรกช มะลิวรรณกุล

นายพงศ์พิสิฐ ทองขุนดำ

7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภรณ์ภิรมณ์ เกตุปัญญา

นางสาวนฤภร กรุงไกรเพชร

8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายแพทย์พนิต ทักขิญเสถียร

นายสันติธรรม พัฒนาศิริ

9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุกระวรรรณ อินทรขาว

นางสาวไอศวรรย์ สินธุรงค์

10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นายแพทย์ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา

นางสาวอรกช กาญจนโอภาษ

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม

นายฐปนินทร์ บรรณาธรรม

12

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แพทย์หญิงปราณี เมืองน้อย

นางสาวปัณณ์ชนก ตันติยุทธ

13

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-

นายบุญญฤทธิ์ บุญประสิทธิ์

14

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช

นางสาวหนึ่งสตรี อ้อมแก้ว

15

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ

นายอาณากร พรหมเกิด

16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์

นายศรัณยพงศ์ พรหมชัย

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข

นางสาวตรีชฎา ส่องสุข

18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์หญิงเบญจวรรณ ทยานิธิกุล

นางสาวจุฑามาศ ชูชาติพงษ์

19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

นายอดุลวิทย์ ทัศนิยม

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แพทย์หญิงเจติยา สุรารักษ์

นายวีระเทพ งามนุสนธิ์กิจ

21

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-ไม่ขอเสนอชื่อ-

นางสาวกวินชญา พูลสมบัติ