รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566


ลำดับ สถาบัน อาจารย์แพทย์ นิสิต/นักศึกษา

1

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

นางสาวจิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล

2

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

นายปิยเชษฐ์ กานดา

3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายแพทย์กิตติภัต เจริญขวัญ

คำประกาศเกียรติคุณ

นางสาวกษมา อรุณมิตร

คำประกาศเกียรติคุณ

4

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรืออากาศเอกหญิง แพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์

นายศิวกร ธัญญ์ศุภกุล

5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์หญิงจุฬาพรรณ อิ้งจะนิล

นายคุณากร ทิวากรกฎ

6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์หญิงกมลวิช เลาประสพวัฒนา

นายชัชชล บุญขวัญ

7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พลตรี นายแพทย์ดุสิต สถาวร

นายกษมา ชัยชนะ

8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพทย์หญิงทวิมา ศิริรัศมี

นายธนกฤต ขวัญรุ่งโรจน์

9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพทย์หญิงอารยา ศรัทธาพุทธ

นายธนภัทร สมุทรวณิช

10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร

นายพสุกฤษณ์ นิวัฒน์กิตติพร

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์หญิงกัญจนี วชิรรังสิมันตุ์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายขจรศักดิ์ กิตติสยาม

คำประกาศเกียรติคุณ

12

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แพทย์หญิงกรทิพย์ ผลโภค

นางสาวศุภานัน เจนธีรวงศ์

13

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แพทย์หญิงสุริสา ศิริวงศ์

นางสาวรติยากร บุตรศรีเมือง

14

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์

นางสาวธิติพัฒน์ เทียวประสงค์

15

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์หญิงลักขณา ภูพิพัฒน์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายปฐมกฤษณ์ ศรีทอง

คำประกาศเกียรติคุณ

16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายแพทย์จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์

นายนาถวัฒน์ บุญล้อม

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แพทย์หญิงปวีณา บุญเจริญ

นางสาวปาริฉัตร รู้เพราะจีน

18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์หญิงวนิดา เสนเนียม

นางสาวศิริภัทร แก้วมณี

19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช

นายศุภกฤษฎิ์ เทนุรักษ์

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แพทย์หญิงกอบเกื้อ เลาหพจนารถ

นายจารุวิทย์ ลิ้มเส็ง

21

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต

นายภีมวัจน์ จุลเจิม

22

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

นางสาวคณิศร ทองพิทักษ์ถาวร