อาจารย์ ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2560

 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย
 3. ศาตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) แพทย์หญิงผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทนันชัย บุญบูรพงศ์
 5. นายแพทย์กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาครย์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์ เบญจวัง
 7. พลตรีหญิง สยมพร โกมลภิศ
 8. นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
 9. ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนา บุญศิริจันทร์
 11. แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสวรรค์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วราภรณ์ แสงทวีสิน
 13. นายแพทย์สกล ด่านภักดี
 14. แพทย์หญิงวิริยา เชื้อลี
 15. นายแพทย์สุนทร ธีรพัฒนพงศ์
 16. แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล
 17. แพทย์หญิงกัลยาณี อาสนศักดิ์
 18. แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์
 19. ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี

นิสิต-นักศึกษา ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2560

 1. นายพีรพล เรี่ยวแรงศรัทธา
 2. นายธีรวุฒิ วิวัฒรางกูล
 3. นายรัฐพล อินไผ่
 4. นางสาวมิ่งขวัญ คูกิจติเกษม
 5. นายปรเมศวร์ บำรุงสวัสดิ์
 6. นายปราการ จันทรมณี
 7. นักเรียนแพทย์ทหาร พงศ์พิสุทธิ์ ทาคำแปง
 8. นิสิตแพทย์ศุภกิจ สิริกิจขจร
 9. นายอภิวัฒน์ สกุลรุ่งเจริญ
 10. นายธาวิต ศุภกาญจนกันติ
 11. นิสิตแพทย์สรณัฐ ศรีวรกร
 12. นายมนัสวิน กมลศิลป์
 13. นางสาวรมณีย์ ประสานพันธ์
 14. นายอภิวิทย์ ใจเอื้อ
 15. นางสาวคริตยา วาโยพัฒนา
 16. นายพริษฐ์ โพธิ์งาม
 17. นางสาวปณัฐดา เกนุ้ย
 18. นางสาวปริญญาพร ดิษฐ์ประเสริฐ
 19. นิสิตแพทย์สโรชินี สถิตเลิศสกุล
 20. นายเปรม สุรัตน์
 21. นางสาววินัดดา ดรุณถนอม