รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561


ลำดับ สถาบัน อาจารย์แพทย์ นิสิต/นักศึกษา
1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี

นายธิษณะ ประสาทเสรี

2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่าย

นายนทีธร มณีพลอยเพ็ชร

3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู

นายศุภณัฐ แก้วกำเนิด

4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ

นางสาวณัฐธยาน์ โชติสิริวัฒน์

5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วร์ ลุวีระ

นางสาวจงรักษ์ คำคง

6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์

นายธนเดช เพิงมาก
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พลตรี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุล

นายธนพัฒน์ ลิมปอารยะกุล

8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายแพทย์ภาสกร แสงสว่างโชติ

นางสาวพชรภา เชี่ยวพานิชย์

9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์

นายณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช

10 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรุณา กลกิจโกวินท์

นายฉัตริน วิริยจารี

11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์กฤช จารุชาต

นายณัฏฐพล ไชยสุขประเสริฐ
12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์

นางสาวอรธิดา โอภัทรกุล

13 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง

นายชิดพงษ์ นามเสนาะ

14 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ส่งรายชื่อ

นพ.อภิวิทย์ ใจเอื้อ

15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม

นางสาวจิราพร จินดาศิริตระกูล
16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แพทย์หญิงผกาพรรณ ดินชูไท

นายวิสุทธิพงศ์ เศวตประสาธน์

17 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

นางสาวทิพย์ปฎา คงพูล
18 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์พงศธร อาสนศักดิ์

นางสาวฐิตรัตน์ วรวิวัฒน์

19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ

นางสาวเวธกา สุขมี

20 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไม่ส่งรายชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ เฮงวัฒนากุล
21 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แพทย์หญิงจิตรลดา อุทัยพิบูลย์

นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา