รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ สถาบัน อาจารย์แพทย์ นิสิต/นักศึกษา

1

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายพิชญ์วิศ สรรพโรจน์พัฒนา

คำประกาศเกียรติคุณ

2

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพร

คำประกาศเกียรติคุณ

นายรหัท หลงสมบูรณ์

คำประกาศเกียรติคุณ

3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ

คำประกาศเกียรติคุณ

4

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายวโรดม แผ่นทอง

คำประกาศเกียรติคุณ

5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นราทัศพล ลิขิตดี

คำประกาศเกียรติคุณ

นักศึกษาแพทย์พิมพ์อร วิญญูตระกูล

คำประกาศเกียรติคุณ

6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว

คำประกาศเกียรติคุณ

นายจิราพจน์ แซ่ลือ

คำประกาศเกียรติคุณ

7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พันเอกหญิง แพทย์หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

คำประกาศเกียรติคุณ

นักเรียนแพทย์ทหาร ธนภัทร ชีวะเรืองโรจน์

คำประกาศเกียรติคุณ

8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรี

คำประกาศเกียรติคุณ

นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์

คำประกาศเกียรติคุณ

9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายณพ คงทน

คำประกาศเกียรติคุณ

10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจวรรณ เกิดเจริญ

คำประกาศเกียรติคุณ

นางสาวณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์

คำประกาศเกียรติคุณ

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย

คำประกาศเกียรติคุณ

นิสิตแพทย์ปุณณวิช คมขำ

คำประกาศเกียรติคุณ

12

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายแพทย์ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ

คำประกาศเกียรติคุณ

นายภวิศ ภูวณิชย์

คำประกาศเกียรติคุณ

13

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน

คำประกาศเกียรติคุณ

นายวิชญ์ภาส ชาคริตานนท์

คำประกาศเกียรติคุณ

14

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายแพทย์ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

คำประกาศเกียรติคุณ

นางสาวณัฎฐนิช วราพุฒ

คำประกาศเกียรติคุณ

15

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์หญิงวีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ

คำประกาศเกียรติคุณ

นายคณพศ แจ่มเพชร์

คำประกาศเกียรติคุณ

16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง

คำประกาศเกียรติคุณ

นางสาวพุทธรักษา พุทธจำ

คำประกาศเกียรติคุณ

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บุรฉัตร์ สังข์ทอง

คำประกาศเกียรติคุณ

นายฉัตรเกียรติ บัวทิพย์

คำประกาศเกียรติคุณ

18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์หญิงอมรา ดือเระ

คำประกาศเกียรติคุณ

นักศึกษาแพทย์อาดิล ดาแตสาตู

คำประกาศเกียรติคุณ

19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายศุภโชค เจียวก๊ก

คำประกาศเกียรติคุณ

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แพทย์หญิงช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์

คำประกาศเกียรติคุณ

นางสาวณัฏฐินี หวังคุณธรรม

คำประกาศเกียรติคุณ

21

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงจิรัฐคณา จันทร์งาม

คำประกาศเกียรติคุณ

นางสาวพิมศิริ เต็งธนกิจ

คำประกาศเกียรติคุณ

22

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธัญญพงษ์ ณ นคร

คำประกาศเกียรติคุณ

นายพงค์ภัค ทองพัฒน์

คำประกาศเกียรติคุณ