รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ สถาบัน อาจารย์แพทย์ นิสิต/นักศึกษา

1

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

นายพิชญ์วิศ สรรพโรจน์พัฒนา

2

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพร

นายรหัท หลงสมบูรณ์

3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ

คำประกาศเกียรติคุณ

4

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์

นายวโรดม แผ่นทอง

5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นราทัศพล ลิขิตดี

นักศึกษาแพทย์พิมพ์อร วิญญูตระกูล

6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว

คำประกาศเกียรติคุณ

นายจิราพจน์ แซ่ลือ

คำประกาศเกียรติคุณ

7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พันเอกหญิง แพทย์หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

นักเรียนแพทย์ทหาร ธนภัทร ชีวะเรืองโรจน์

8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรี

นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์

9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์

นายณพ คงทน

10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจวรรณ เกิดเจริญ

นางสาวณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย

นิสิตแพทย์ปุณณวิช คมขำ

12

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายแพทย์ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ

นายภวิศ ภูวณิชย์

13

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน

นายวิชญ์ภาส ชาคริตานนท์

14

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายแพทย์ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

นางสาวณัฎฐนิช วราพุฒ

15

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์หญิงวีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ

นายคณพศ แจ่มเพชร์

16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง

นางสาวพุทธรักษา พุทธจำ

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บุรฉัตร์ สังข์ทอง

นายฉัตรเกียรติ บัวทิพย์

18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์หญิงอมรา ดือเระ

นักศึกษาแพทย์อาดิล ดาแตสาตู

19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

นายศุภโชค เจียวก๊ก

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แพทย์หญิงช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์

นางสาวณัฏฐินี หวังคุณธรรม

21

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แพทย์หญิงจิรัฐคณา จันทร์งาม

นางสาวพิมศิริ เต็งธนกิจ

22

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธัญญพงษ์ ณ นคร

คำประกาศเกียรติคุณ

นายพงค์ภัค ทองพัฒน์

คำประกาศเกียรติคุณ