อาจารย์ ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
 2. นายแพทย์เจริญ ทวีผลเจริญ
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ
 5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรรจนี มหรรฆานุเคราะห์
 6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ
 7. พลโทหญิง ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุรีย์พร คุณาไทย
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต ลีละศิธร
 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา
 10. แพทย์หญิงปราณี จงบัญญัติเจริญ
 11. ผศ.พิเศษ นายแพทย์ ศุภชัย นาทองไชย
 12. นายแพทย์สมชาย ศิริเจริญไทย
 13. นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
 14. นายแพทย์นพพล บัวสี
 15. นายแพทย์มนัสวี อัตถากร
 16. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์
 17. แพทย์หญิงกัลยาณี อาสนศักดิ์
 18. แพทย์หญิงพนิดา คณาพันธ์

นิสิต-นักศึกษา ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559

 1. นายวุฒิภัทร เอี่ยมมีชัย
 2. นางสาวภาวินี อัศวว่องไวกิจ
 3. นางสาวณัฐวดี คำโสภา
 4. นางสาวภรภัทร อิทธิอาวัชกุล
 5. นายปิยวัฒน์ เอียวสวัสดิ์
 6. นายพิสิษฐ์ แพนชัยภูมิ
 7. นักเรียนแพทย์ทหารภาณุวัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ
 8. นางสาวญานิศา เตชคุณวุฒิ
 9. นายอดิลักษณ์ พิสุทธิ์ปัญญา
 10. นางสาวหทัยภัทร วะสีนนท์
 11. นายณัฐวุฒิ แก้วพิทักษ์
 12. นายลัทธพล ปึงเสียงดี
 13. นางสาวภัณฑิรา กิตติสิริวิบูลย์
 14. นางสาวสุรีพร สุขดี
 15. นางสาวธีราพร รุญเจริญ
 16. นายชนะพงศ์ เลิศปัญญาวัฒนากุล
 17. นายสุนทร กิตติเชษฐ์
 18. นายพงษ์พน มั่นสิทธิกุล
 19. นางสาวรุ้งอุษา นาคคงคำ