รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ สถาบัน อาจารย์แพทย์ นิสิต/นักศึกษา

1

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

นายณภัทร พงศ์ประสบชัย

2

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรศร สุขเจริญ

นางสาวธัญมน เตชะวีรพงศ์

3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ขอไม่ส่ง -

นายสรภูมิ สุนทรพันธ์

4

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

5

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง

นักศึกษาแพทย์ปรม บุตรมะลา

6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ยังไม่ได้รับแจ้งรายชื่อ -

นายนภัทร จันทร์สว่างภพ

7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พลโท รองศาสตราจารย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์

นักศึกษาแพทย์พัชรพล วิทยเตชะกุล

8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายแพทย์ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร

นิสิตแพทย์วริทธิ์ วิรัชกุลบดี

9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

นักศึกษาแพทย์ศวิษฐ์ เพชรแก้วกุล

10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

-ขอไม่ส่ง-

นางสาวสิริกาญจน์ รอดปั้น

11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์หญิงศรัณยา สุคันธไชยวงศ์

นิสิตวิริญวาทย์ ขันแก้วหล้า

12

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แพทย์หญิงศิริพร ฐิติสกุลวงษ์

นายชานน ล้ำเลิศ

13

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แพทย์หญิงผการัตน์ แสงกล้า

นางสาววราสิริ อภัยพงษ์

14

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย

นางสาวธัญวรัตม์ สนิทชน

15

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา

นางสาวนาถยา เจิมประดิษฐ์วงศ์

16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายแพทย์เอกรินทร์ สาธุเสน

นางสาวณิชกานต์ เตียวประเสริฐ

17

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

นายธนานันต์ อนันต์ศิริภัณฑ์

18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์หญิงปนัดดา โคนันทน์

นายกษิตินาถ ทองวิเศษ

19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ

นายกฤตภาส เทพประการ

20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์

-ขอไม่ส่ง-

21

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-ขอไม่ส่ง-

นางสาวนันทิกานต์ ปลาสุวรรณ์